Σειρά GrowFlas

  growflas ouroflas OUROFLAS       GrowFlas Demon DEMON
 

40 - 0 - 0 + 14.5 SΟ3

Άζωτο Ολικό N 40%
Άζωτο Αμμωνιακό 5.5%
Άζωτο Ουρεϊκό 34.5%

Υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του Θείου (SO3) 14.5%
Υδατοδιαλυτό Θείο (S) 5.8%

     

15 - 25 - 0

Άζωτο Ολικό N 15%
Άζωτο Αμμωνιακό 65%
Άζωτο Ουρεϊκό 35% 
Φώσφορος  Ρ2Ο5 25%
Μαγνήσιο MgO 4%
Σίδηρος Fe 0.1%

             
               
               
  GrowFlas 30 10 0 SIVIO       GrowFlas Binak  BINAK
 

30 - 10 - 0 + 0.5 Zn

Άζωτο Ολικό N 30%
Άζωτο Αμμωνιακό 13%
Άζωτο Ουρεϊκό 87%

Φώσφορος Ρ2Ο5 10%
Υδατοδιαλυτός 96%
Μαγνήσιο MgO 4%
Ψευδάργυρος Zn 0.5%

     

28 - 8 - 8 + 0.5 Zn

Άζωτο Ολικό N 28%
Άζωτο Αμμωνιακό 11%
Άζωτο Ουρεϊκό 89%

Φώσφορος  Ρ2Ο5 8%
Υδατοδιαλυτός 96%
Κάλιο Κ2Ο 8%
Ψευδάργυρος Zn0.5%
Ζεόλιθος 10%

               
               
               
  Growflas SuperGrow46 SUPERGROW 46
      growflas superkamar  SUPERKAMAR
  2πλος παρεμποδιστής ουρεάσης 
Άζωτο Ολικό
 N
46%
      15 - 15 - 15


Άζωτο Ολικό N 15%
Άζωτο Αμμωνιακό 39%
Άζωτο Ουρεϊκό 61%
Φώσφορος Ρ2Ο5 15%
Υδατοδιαλυτός 96%
Κάλιο Κ2Ο 15%
Μαγνήσιο MgO 2%
Σίδηρος Fe 0.1%
Ζεόλιθος 10%

               

 

Νέα σειρά σύμμεικτων λιπασμάτων GROWFLAS με ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΖΩΤΟ ιδανικά για:
• Ξηροθερμικές κλιματολογικές συνθήκες
• Χαμηλά ποσοστά έκπλυσης και άρδευσης
• Εδάφη με υψηλές τιμές pH
• Εδάφη με μειωμένη ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων
• Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία

 Ο BHP παρεμποδιστής ουρεάσης είναι ένα διάλυμα σε υγρή μορφή που εφαρμόζεται στην ουρία με εμβάπτιση. Λόγω της υγρής του μορφής η επικάλυψη των κόκκων της Ουρίας είναι η μέγιστη δυνατή, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να εμφανίζει μεγάλη σταθερότητα στο χρόνο. Έτσι επιτυγχάνεται η αποθήκευση του με μηδαμινές απώλειες της δραστικής ουσίας NBPT.

Κατά την εφαρμογή του αζώτου στο χωράφι, ένα ποσοστό μετατρέπεται σε αέρια αμμωνία (NH3) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH+4). Αυτή η διαδικασία που λέγεται υδρόλυση τη Ουρίας καταλύεται από το ένζυμο oυρεάση.

Ο ΒΗP παρεμποδιστής ουρεάσης με την δραστική ουσία NBPT που περιέχει εμποδίζει τη δράση του ενζύμου ουρεάσης με αποτέλεσμα οι απώλειες αζώτου που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της Ουρίας στο έδαφος να είναι ελάχιστες.

Ο BHP παρεμποδιστής ουρεάσης :
- Kαθυστερεί τη μετατροπή της Ουρίας σε αμμωνιακά ιόντα και αμμωνία 
- Οδηγεί στη μείωση των απωλειών του Αζώτου, με αποτέλεσμα το φυτό να εκμεταλλεύεται το σύνολο των εφαρμοζόμενων μονάδων Αζώτου.