Σειρά Λιπασμάτων Βασικής Pellets

  pellets houmosin Ηoumosin       pellets sitofert S i t o f e r t
  N 5
P 5
K 5
Ca 2%
Mg 1%
+70-80% Οργανική
   Ουσία
+2% Ιχνοστοιχεία
      N 4
P 5
5
Ca3%
+60-70% Οργανική
   Ουσία
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  pellets vivorgan V i v o r g a n          
 

Βιολογικό

N 5
P 5
5
Ca 2%
Mg 1%
+70-80% Οργανική
   Ουσία
+2% Ιχνοστοιχεία
 

     

 

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          
               
               
               

Οργανικά λιπάσματα, με 70-80% οργανική ουσία που αυξάνουν την γονιμότητα των εδαφών και δημιουργούν ισορροπίες στο έδαφος,  όσων αφορά το PH και την αγωγιμότητα.

Περιέχουν επίσης άζωτο (N), φώσφορο (Ρ), κάλιο (Κ) και διάφορα ιχνοστοιχεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μόνα τους αλλά και σε συνδυασμό με χημικά λιπάσματα, μειώνοντας τη δόση των λιπασμάτων έως και 50% με άριστα αποτελέσματα.