Σειρά Ε.Κ. Κοινού Τύπου

  koinou typou 10 20 0 10 - 20 - 0       koinou typou 20 10 0 20 - 10 - 0
 

Άζωτο Ολικό N 10%
Άζωτο Αμμωνιακό 80%
Άζωτο Ουρικό 20%

Φώσφορος P205 20%
Υδατοδιαλυτός 100%
Μαγνήσιο Mg0 5%

     

Άζωτο Ολικό N 20%
Άζωτο Αμμωνιακό 20%
Άζωτο Ουρικό 80%

Φώσφορος P205 10%
Υδατοδιαλυτός 100%
Μαγνήσιο Mg0 4%

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          
               
               
  koinou typou 20 10 10 20 - 10 - 10       koinou typou 11 15 15 11 - 15 - 15
 

Άζωτο Ολικό N 20%
Άζωτο Αμμωνιακό 20%
Άζωτο Ουρικό 80%

Φώσφορος P205 10%
Υδατοδιαλυτός 100%
Κάλιο K20 10%
Υδατοδιαλυτό 100%

Μαγνήσιο Mg0 3%

     

Άζωτο Ολικό N 11%
Άζωτο Αμμωνιακό 20%
Άζωτο Ουρικό 80%

Φώσφορος P205
 15%
Υδατ
οδιαλυτός 100%
Κάλιο K20 15%
Υδατοδι
αλυτό 100%
Μαγνήσιο Mg0 4%

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  koinou typou 27 0 0 27 - 0 - 0       koinou typou 0 22 6 0 - 22 - 6
 

ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ
Άζωτο Ολικό N 27%
Άζωτο Ουρικό 100%
Σίδηρος Fe 0.1%
Μαγνήσιο Mg0 6%

 

      MALT ΦΩΣΦΟΡΟΥ
Άζωτο Ολικό N 0%
Φώσφορος P205 22%
Υδατοδιαλυτός 43.2%
Κάλιο K20 6%
Υδατοδιαλυτό 100%
Μαγνήσιο Mg0 6%
Σίδηρος  Fe 0.1%
     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               

Ιδανικά προϊόντα για καλλιέργειες σιτηρών και μηδικής, καθώς και άλλες.