Βιολογικά Προϊόντα

  agrotexnologika biohumin
 
B i o H u m i n       agrotexnologika silinol S i l i n o l
 

N οργανικό 0.8%
P205 0.3%
K20οργανικό 0.2%
Sοργανικό 0.5%
CaO1%
MgO0.18%
Fe, Mn, B, Zn0.3%
pH (1:100) 7.5
+ 20% X. Φ. Οξέα
+ 45% Οργ. Ουσία

     

K27.3%
SiO2 18%
pH (1:100) 8
+ 1% X. Φ. Οξέα
Ειδικός προγενετικός
παράγοντας BHP
min 100

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika eversyl E v e r s i l       agrotexnologika seagrow S e a  G r o w
 

K210.5%
SiO2 
25.5%

     

K217%
1.4%
pH (1:100) 8
+ 1% X. Φ. Οξέα
+ 42% Οργ. Ουσία 
Προγενετικός
παρ/ντας Τ4 0.05%

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika biolife extra BioLife Extra       agrotexnologika bionutrients calcium Bionutrients
 

Ο.Ο. 14.5%
ολικά - αμινοξέα
   μικροπεπτίδια 40%
ελεύθερα -
   αμινοξέα 8%

pH (1:100) 5 - 6

     

Calcium

CaO 30%
Αμινοξέα -
ολιγοπεπτίδια 15%

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika academysea Academy Sea       agrotexnologika bionutrients copper Bionutrients
 

N 1.2%
K 21%
3%
Ca 0.2%
Mg 0.3%
Fe 50ppm

Zn 6ppm
30ppm
Φυσικές Φυτικές
Ορμόνες 50ppm
(κυτοκινίνες-μπεταϊνες)
+ 60% Οργ. Ουσία

     

Copper

Cu 5%
Ελ/ρα Αμινοξέα 7%
Ολιγοπεπτίδια 35%

 

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika bradix B r a d i x       pellets vivorgan V i v o r g a n
 

Περιέχει επιλεγμένα φυτικά υποστρώματα πλούσια σε φυτικούς διεγέρτες, μαζί με χουμικά και φουλβικά οξέα

Το προϊόν διατίθεται μόνο για εξαγωγές

     

N 5
P 5
5
Ca 2%
Mg 1%
+70-80% Οργανική
   Ουσία
+2% Ιχνοστοιχεία

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up theiasvestio Θειασβέστιο       power up theiasvestio xalkoy Θειασβέστιο
 

Βιολογικό

Ca 10
S 20

     

Xαλκού Βιολογικό

Ca 8
S 16
Cu 2.4
Συμπλοκοποιημένο

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs geovam  G e o v a m       threpshs novo N o v o
 

Ειδικός βιοτικός παράγοντας

     

2%  Φλαβονοειδή 
98% Ενισχυτικές Ουσίες

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs biasom  B i a s o m       threpshs powersoil  P o w e r  Soil
 


     

70%  Λιπαρά Οξέα 
30% Ενισχυτικές Ουσίες  

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs bionema  B i o n e m a       threpshs atroak  A t r o a k
 

Ενεργός βιοτικός παράγοντας

 

     

Μείγμα βιοτικών παραγόντων

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs selence  S e l e n c e         threpshs stager  S t a g e r
 

Ενεργός βιοτικός παράγοντας

     

Μείγμα βιοτικού παράγοντα

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs genesoil  G e n e s o i l         threpshs pumic  P u m i c
  Μείγμα οργανικών παραγόντων      

Ειδικός βιοτικός παράγοντας

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
                 
  zeotec fertfill   Fertfill Zeo        
 

Ζεόλιθος 20%
Ασβέστιο CaO 47%
Κάλιο Κ2Ο 0.25%
Πυρίτιο SiO 7%
Μαγνήσιο MgO 19%
Σίδηρος Fe 0.1%

       
     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ